ภาษีอากร

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • ภาษีอากร
Save
Cancel
Reset

แบบฟอร์มภาษี

Image - แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล 2. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 3. ล.

อังคาร, 21 ธันวาคม 2010 ความเห็น

ภาษีเงินได้ตามประมวลฯ

Image - คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

38/2552 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรส

พุธ, 22 ธันวาคม 2010 ความเห็น

บทความน่ารู้ทางภาษี

Image - ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี   1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ คำถาม: ซื้อกระเช้าข

อังคาร, 29 มีนาคม 2011 ความเห็น

ประมวลรัษฎากร

Image - ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

ประมวลรัษฎากร ม.1-ม.89/2

พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้

อาทิตย์, 5 ธันวาคม 2010 ความเห็น

CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis รับจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อเรา 080-611-0333

 

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ฿5,000 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ฿3,500

บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!  ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัทหรือห้างฯ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ฿3,000 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ฿2,000

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ฯลฯ จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

3. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ฿2,000 จดทะเบียนคณะบุคคล (Online) ฿500

4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ฿2,000 บาท จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี (Online) ฿500

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฿2,000

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ฿12,000

ภาษีอากร

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปีภาษี 2553

1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)

2. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)

3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)

4. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)

5. ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2553 (กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)

6. การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2553

7. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร  

8. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร  

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปี 2553

1. ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553

2. ภ.ง.ด. 51 รอบฯ ปี 2553 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

3. วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปี 2552

1. บอกกล่าวเรืองการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552

2. ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2552 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

3. วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2552

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

แบบคำร้อง∙คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

2. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

3. ล.ป.10.1 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา

4. ล.ป.10.2 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

5. ล.ป.10.3 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล

6. ล.ป.10.4 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้

 

อื่นๆ

1. หนังสือมอบอำนาจ

2. แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร

3. แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. บ.ช.35 ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร

5. บ.ช.ธ.35 ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

ฉบับที่ 508 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405

ฉบับที่ 507 พ.ศ.2553 สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับที่ 506 พ.ศ.2553 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี

ฉบับที่ 505 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145

ฉบับที่ 504 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 315

ฉบับที่ 503 พ.ศ.2553 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกรณี

ฉบับที่ 502 พ.ศ.2553 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

ฉบับที่ 501 พ.ศ.2553 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้รายรับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฉบับที่ 500 พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 331

ฉบับที่ 499 พ.ศ.2553 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงาน และเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการ

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

2. เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

3. ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

4. ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร

5. ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

 

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ปี 2551

2. ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน ปี 2551

 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน

2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากร

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากร

ลักษณะ 1 ข้อความเบี้องต้น

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย

มาตรา 2 คำนิยาม

มาตรา 3 การตราพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและยกเว้น

มาตรา 3 ทวิ การเปรียบเทียบปรับความผิดอาญา

มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง

มาตรา 3 จัตวา กำหนดสำนักงานให้เสียภาษีอากร

มาตรา 3 เบญจ การตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร

มาตรา 3 ฉ การสั่งให้แปลบัญชีและเอกสาร

มาตรา 3 สัตต การตรวจสอบและรับรองบัญชี

มาตรา 3 อัฏฐ การขยายกำหนดเวลา การยื่นรายการ การอุทธรณ์ การเสียภาษีอากร

มาตรา 3 นว โทษกรณีไม่อำนวยความสะดวก หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการค้น

มาตรา 3 ทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ที่ให้แปลบัญชี เอกสาร

กฏกระทรวง

กฏกระทรวง

ฉบับที่ 278 (พ.ศ.2553) กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2553) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

ฉบับที่ 275 (พ.ศ.2553) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 274 (พ.ศ.2553) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 183

ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2553) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 144

ฉบับที่ 272 (พ.ศ.2552) กำหนดให้เงินได้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น

ฉบับที่ 270 (พ.ศ.2552) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 186

ฉบับที่ 269 (พ.ศ.2552) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 268 (พ.ศ.2552) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2551) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

ฉบับที่ 265 (พ.ศ.2551) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 126

cpa4bis บนมือถือ