CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพมามากมาย ทั้งจากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของไทย
cpa4bis เป็นผู้นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล

 

ค่าตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ ฿4,500 (งบเปล่าไม่ดำเนินการ) ติดต่อเรา 080-611-0333

รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

บิลเงินสดใบกำกับภาษี (43.0k)

ใบกำกับภาษีใบส่งสินค้า (50.0k)

ใบขออนุมัติสั่งซื้อ (47.0k)

ใบแจ้งหนี้ (35.0k)

ใบเบิกสินค้า (36.5k)

ใบฝากขาย (43.5k)

ใบฝากขายต่อ (43.0k)

ใบรับงานใบรายงานขาย (25.5k)

ใบวางบิล (43.0k)

ใบส่งของ (40.5k)

ใบส่งสินค้าเสร็จรับเงินกำกับภาษี (42.0k)

ใบสำคัญเงินสดย่อย (31.0k)

ใบสำคัญจ่าย (34.0k)

ใบสำคัญรับ (35.5k)

ใบเสนอราคา (43.0k)

ใบเสร็จรับเงิน1 (25.5k)

ใบเสร็จรับเงิน2 (32.5k)

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (36.5k)

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเฉพาะส่วน (37.5k)

คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส (20.5k)

คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน (25.0k)

บันทึกข้อตกลงหย่า (22.0k)

บันทึกรับรองการเป็นโสด (24.5k)

แบบหนังสือค้ำประกัน (27.5k)

แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาจ้าง (28.0k)

...ลิขสิทธิ์ (765.5k)

พระราชบัญญัติผังวงจร (295.5k)

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (332.5k)

พินัยกรรม (27.0k)

พินัยกรรมของ... (26.5k)

พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (26.5k)

พินัยกรรมแบบธรรมดา (27.5k)

พินัยกรรมแบบธรรมดา(มีผจก.มรดก) (29.0k)

พินัยกรรมแบบธรรมดา(ไม่มีผจก.มรดก) (28.5k)

มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้ (35.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป) (28.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน1 (40.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน2 (23.5k)

สัญญากู้ยืมเงิน3 (29.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน4 (30.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน5 (32.0k)

สัญญากู้ยืมเงิน6 (34.0k)

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ (30.5k)

สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(มีหลักประกัน) (30.5k)

สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน) (28.5k)

สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดีการพนักงาน (28.5k)

สัญญาขายฝากที่,ตึก,บ้าน,รถฯลฯ (35.5k)

สัญญาขายฝากที่ดิน (28.5k)

สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (30.5k)

สัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์ (28.5k)

สัญญาขายลดตั๋วเงิน (27.0k)

สัญญาขายส่งสุราของบริษัท (34.5k)

สัญญาขายหุ้นส่วน (34.0k)

สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (33.0k)

สัญญาคํ้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญา (33.0k)

สัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (31.0k)

สัญญาค้ำประกันการยืมตู้เย็นสแตนเลส (26.0k)

สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์ (25.5k)

สัญญาคํ้าประกันการแลกเช็ค (31.5k)

สัญญาค้ำประกันกู้ยืม,ยืม,เช่า,เช่าซื้อ,จะซื้อจะขาย (33.0k)

สัญญาค้ำประกันเงินกู้ (32.5k)

สัญญาค้ำประกันชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา,ฝึกอบรม,ปฏิบัติการวิจัย (32.5k)

สัญญาค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อ (27.5k)

สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (29.5k)

สัญญาคํ้าประกันลูกหนี้ตามสัญญา (31.0k)

สัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกชนิดแทนลูกหนี้ (31.5k)

สัญญาเงินกู้มีทรัพย์สินเป็นประกัน (32.5k)

สัญญาเงินกู้มีที่ดินเป็นประกัน (38.0k)

สัญญาเงินกู้มีผู้ค้ำประกัน (29.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ่ายมัดจำที่เหลือแบ่งชำระ2งวด1 (32.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ่ายมัดจำที่เหลือแบ่งชำระ2งวด2 (37.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบ่งโฉนดมีหลักทรัพย์ประกันการซื้อ (34.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบ่งแยกแปลงผ่อนชำระเป็น5งวด1 (30.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบ่งแยกแปลงผ่อนชำระเป็น5งวด2 (31.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นการเหมาพร้อมชำระราคา (30.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินผ่อนชำระเป็นงวดๆ (35.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (52.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีมัดจำ (34.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินยกแปลงพร้อมชำระราคา (30.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน (55.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายบ้านที่ดิน (69.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน (71.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายพร้อมวางมัดจำ (29.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดตามสัญญากู้ (24.5k)

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดแบ่งชำระตามสัญญา (58.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดผ่อนชำระเป็นเดือนๆ (37.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพร้อมชำระราคา (36.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น (42.0k)

สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด (43.5k)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามโครงการ (87.0k)

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (40.5k)

สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสารโดยพาหนะที่กำหนด (39.0k)

สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ไปกลับ (53.5k)

สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน (41.5k)

สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ (34.0k)

สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง (34.5k)

สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย (50.5k)

สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ (69.0k)

สัญญาจ้างทนายความ (35.0k)

สัญญาจ้างทำMODEL (34.0k)

สัญญาจ้างทำPERSPECTIVE (35.5k)

สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง (35.5k)

สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด (39.0k)

สัญญาจ้างทำของตามแบบแปลน1 (60.0k)

สัญญาจ้างทำของตามแบบแปลน2 (66.0k)

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (41.5k)

สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ (41.0k)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร (40.0k)

สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (39.0k)

สัญญาจ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (34.0k)

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ (37.0k)

สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค (34.5k)

สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ (39.0k)

สัญญาจ้างเพื่อเข้าทำงานทั่วไป (33.5k)

สัญญาจ้างแรงงานในประเทศ (32.0k)

สัญญาจ้างแรงงานไปตปท.มีกำหนดเวลา (39.0k)

สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง (38.0k)

สัญญาจ้างว่าความ (36.5k)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (39.0k)

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแก๊สพร้อมอุปกรณ์ (37.5k)

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า (35.0k)

สัญญาจ้างเหมาถมดิน (34.0k)

สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป (33.5k)

สัญญาจำนอง (29.5k)

สัญญาจำนองที่ดิน (51.5k)

สัญญาจำนองห้องชุด (35.5k)

สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร (43.5k)

สัญญาเช่าโกดังสินค้า (43.5k)

สัญญาเช่าคลังสินค้า (40.0k)

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (47.0k)

สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินตามสัญญาเช่า (33.5k)

สัญญาเช่าช่วงอาคาร1 (29.0k)

สัญญาเช่าช่วงอาคาร2 (38.5k)

สัญญาเช่าช่วงอาคาร3 (39.5k)

สัญญาเช่าซื้อ1 (29.5k)

สัญญาเช่าซื้อ2 (49.0k)

สัญญาเช่าซื้อที่ดิน (37.0k)

สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (39.0k)

สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร (51.5k)

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (48.5k)

สัญญาเช่าตึกแถว (33.5k)

สัญญาเช่าตึกแถวชำระเป็นรายเดือนคิดอัตราแยก6เดือนแรกและหลัง (36.5k)

สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร (34.5k)

สัญญาเช่าทรัพย์สิน1 (49.5k)

สัญญาเช่าทรัพย์สิน2 (24.5k)

สัญญาเช่าทรัพย์สินโดยผลักภาษีโรงเรือน1 (31.5k)

สัญญาเช่าทรัพย์สินโดยผลักภาษีโรงเรือน2 (37.5k)

สัญญาเช่าที่ดินชำระเป็นรายเดือนคิดอัตราแยก6เดือนแรกและหลัง (43.0k)

สัญญาเช่าที่ดินชำระเป็นรายเดือนพร้อมผลักภาษีโรงเรือน (31.5k)

สัญญาเช่าที่ดินชำระเป็นรายเดือนพร้อมค่ากินเปล่า (34.5k)

สัญญาเช่าที่ดินชำระเป็นรายปี (23.0k)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 (30.0k)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2 (36.0k)

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ (38.0k)

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว (41.0k)

สัญญาเช่าที่ดินอนุญาตให้ปลูกสร้างแต่ต้องรื้อถอนเมื่อย้ายออก (33.0k)

สัญญาเช่าบ้าน1 (39.0k)

สัญญาเช่าบ้าน2 (30.5k)

สัญญาเช่าบ้าน3 (28.5k)

สัญญาเช่าบ้าน4 (54.0k)

สัญญาเช่าบ้าน5 (32.5k)

สัญญาเช่าบ้าน6 (42.0k)

สัญญาเช่าบ้าน7 (24.0k)

สัญญาเช่าแบบทั่วไป (31.5k)

สัญญาเช่าปลูกสร้าง1 (43.5k)

สัญญาเช่าปลูกสร้าง2 (43.0k)

สัญญาเช่าปลูกสร้าง3 (44.0k)

สัญญาเช่ารถ (22.0k)

สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า (33.0k)

สัญญาเช่าโรงงาน (45.5k)

สัญญาเช่าลิขสิทธิ์1 (32.0k)

สัญญาเช่าลิขสิทธิ์2 (37.0k)

สัญญาเช่าห้องชุด1 (35.5k)

สัญญาเช่าห้องชุด2 (64.5k)

สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน (44.0k)

สัญญาเช่าห้องเป็นที่ทำการสมาคม,บริการโต๊ะบิลเลียดแก่สมาชิก (28.5k)

สัญญาเช่าห้องพัก1 (31.5k)

สัญญาเช่าห้องพัก2 (40.0k)

สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร (44.5k)

สัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า (50.0k)

สัญญาเช่าอาคารผ่อนชำระเป็นรายเดือนพร้อมเงินประกัน1 (33.5k)

สัญญาเช่าอาคารผ่อนชำระเป็นรายเดือนพร้อมเงินประกัน2 (50.0k)

สัญญาเช่าอุปกรณ์และทรัพย์สิน (41.5k)

สัญญาใชสิ้ทธิในการจัดพิมพ์ (28.5k)

สัญญาซื้อขาย1 (51.5k)

สัญญาซื้อขาย2 (31.5k)

สัญญาซื้อขาย3 (35.5k)

สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด (36.5k)

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (38.0k)

สัญญาซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (32.0k)

สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ (47.0k)

สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ดีด (32.5k)

สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (40.5k)

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทอดตลาด (30.0k)

สัญญาซื้อขายทั่วไปที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (30.0k)

สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (32.0k)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นม (63.0k)

สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน (66.5k)

สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป (32.5k)

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง1 (40.5k)

สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง2 (38.5k)

สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง1 (32.0k)

สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง2 (38.5k)

สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (35.0k)

สัญญาซื้อขายสินค้ารับโอนสินค้า (45.5k)

สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า (35.5k)

สัญญาตั้งสมาคม (34.0k)

สัญญาตัวแทน (31.5k)

สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป (33.0k)

สัญญาตัวแทนทั่วไป (31.0k)

สัญญาติดตั้งลิฟท์ (85.5k)

สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม (31.5k)

สัญญานายหน้าค้าที่ดิน (31.0k)

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน (31.0k)

สัญญานายหน้าทั่วไป (30.5k)

สัญญาบริการ (41.5k)

สัญญาบริการ(สำหรับเช่าอาคาร) (51.0k)

สัญญาแบ่งผลประโยชน์ (34.0k)

สัญญาประนีประนอมยอมความ (55.0k)

สัญญาประนีประนอมยอมความทั่วไป (34.0k)

สัญญาผ่อนชำระหนี้ของบุคคลภายนอก (40.5k)

สัญญายืมใช้คงรูป (33.0k)

สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป (27.5k)

สัญญาระหว่างสมรส (36.0k)

สัญญารับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (38.5k)

สัญญารับจ้างปั่นเส้นด้าย (46.5k)

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร (39.5k)

สัญญาว่าจ้างดูแลการจราจรและรักษาการณ์ (46.5k)

สัญญาว่าจ้างตกแต่งห้องชุด (31.0k)

สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด (47.5k)

สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม (37.0k)

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย1 (47.0k)

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย2 (46.0k)

สัญญาว่าจ้างว่าความ (30.5k)

สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน (44.5k)

สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ (34.5k)

สัญญาหย่า (30.0k)

สัญญาให้ค่าบำเหน็จ (27.5k)

สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า1 (27.0k)

สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า2 (30.5k)

สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว (44.0k)

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน1 (34.0k)

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน2 (34.5k)

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน3 (28.5k)

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน4 (28.5k)

สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน (36.5k)

สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ (29.0k)

สัญญาให้สิทธิเก็บกิน (29.0k)

สัญญาให้สิทธิพื้นที่ตั้งขายสินค้า (39.0k)

สัญญาให้สิทธิอาศัย (35.0k)

สัญญาให้สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์ (38.5k)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (55.0k)

สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง (51.0k)

สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (58.0k)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คำร้องและทำนอง (54.5k)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทำนอง (54.0k)

สัญญาโอนสิทธิ (30.5k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า1 (32.0k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า2 (31.5k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า3 (32.5k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า4 (33.5k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า5 (29.0k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า6 (33.0k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่า7 (29.5k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย (28.0k)

สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารตึกแถว (27.5k)

สัญญาโอนหุ้น (27.5k)

หนังสือคํ้าประกัน1 (27.0k)

หนังสือคํ้าประกัน2 (26.0k)

หนังสือคํ้าประกัน3 (29.5k)

หนังสือคํ้าประกันการทำงาน (29.0k)

หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง (23.5k)

หนังสือจ้างทำของ (32.5k)

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง (36.0k)

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (46.0k)

หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ (30.0k)

หนังสือประนีประนอมยอมความ (34.0k)

หนังสือพินัยกรรม (33.5k)

หนังสือมอบฉันทะ (26.5k)

หนังสือมอบอำนาจขอจดทะเบียนVAT,SBT,แก้ไขเปลี่ยนแปลง (29.0k)

หนังสือมอบอำนาจช่วง (34.0k)

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป1 (21.0k)

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป2 (24.0k)

หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง (21.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (35.0k)

หนังสือมอบอำนาจให้ขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท (29.0k)

หนังสือมอบอำนาจให้จัดการที่ดิน (21.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้จัดการผลประโยชน์ในตปท. (25.0k)

หนังสือมอบอำนาจให้ชี้แจงปัญหาภาษีนิติบุคคล (21.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้ชี้แจงปัญหาภาษีบุคคลธรรมดา (32.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี (22.0k)

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายเช็คฉบับพิพาท (22.5k)

หนังสือมอบอำนาจใหตั้้งตัวแทนดำเนินคดี,ฟ้อง,ตั้งทนาย,ตั้งตัวแทนช่วง (23.0k)

หนังสือมอบอำนาจใหตั้้งตัวแทนบริษัทเปิดประมูลงาน,ทำสัญญาแทน (22.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น (22.5k)

หนังสือมอบอำนาจให้ออกเสียงในการประชุมบริษัท (20.5k)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส1 (26.0k)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส2 (25.5k)

หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (25.5k)

หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม (25.5k)

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำการสมรส (24.5k)

หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ (25.5k)

หนังสือรับรองการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา (27.5k)

หนังสือรับรองสถานะการสมรส (25.5k)

หนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่าย (39.0k)

หนังสือรับสภาพหนี้ (37.5k)

หนังสือสัญญากู้เงิน1 (27.5k)

หนังสือสัญญากู้เงิน2 (35.5k)

หนังสือสัญญาขอเช่าอาคาร (33.0k)

หนังสือสัญญาขายลดตั๋วเงิน (47.0k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเช่าที่ดิน (27.5k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันกู้ยืม (26.5k)

หนังสือสัญญาคํ้าประกันค่าเช่า (27.5k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ (26.0k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อ1 (26.0k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อ2 (27.0k)

หนังสือสัญญาค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อ3 (26.0k)

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน1 (29.5k)

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน2 (53.0k)

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (37.0k)

หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า1 (31.5k)

หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า2 (30.0k)

หนังสือสัญญาจ้าง (95.0k)

หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน (46.5k)

หนังสือสัญญาจ้างว่าความ (29.0k)

หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร (62.0k)

หนังสือสัญญาเช่า1 (30.5k)

หนังสือสัญญาเช่า2 (36.5k)

หนังสือสัญญาเช่าช่วง (38.5k)

หนังสือสัญญาเช่าซื้อ (38.5k)

หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน (30.5k)

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (31.5k)

หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์ (29.5k)

หนังสือสัญญาซื้อขายสินค้ารับโอนสินค้า (46.5k)

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา (42.0k)

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดิน (37.5k)

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน (39.5k)

หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน (40.5k)

หนังสือสัญญานายหน้า (33.5k)

หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ (31.5k)

หนังสือสัญญาหย่า (24.0k)

หนังสือสัญญาให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย (22.0k)

หนังสือสัญญาโอนหุ้น (27.5k)

หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด1 (27.0k)

หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด2 (27.0k)

หนังสือสำคัญสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (73.5k)

หนังสือหย่าโดยความยินยอม (26.0k)

หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม (27.0k)

หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน1 (42.5k)

หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน2 (42.0k)

หนังสือโอนสิทธิ (27.0k)

หลักฐานการกู้ยืมเงิน (28.5k)

หลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (25.5k)

 

353 ไฟล์ (13,958k)

cpa4bis บนมือถือ

ป้ายโฆษณา