CPA4BIS : ข่าวประชาสัมพันธ์

cpa4bis คือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพมามากมาย ทั้งจากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของไทย
cpa4bis เป็นผู้นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล

 

ค่าตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ ฿4,500 (งบเปล่าไม่ดำเนินการ) ติดต่อเรา 080-611-0333

การสมัครสมาชิก/ขึ้นทะเบียนกับสภาฯ

การสมัครสมาชิก/ขึ้นทะเบียนกับสภาฯ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 44 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ผู้ทำบัญชีต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษาหากสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชีจะมีสิทธิที่จะเข้าประชุมสภาวิชาชีพบัญชี มีสิทธิเลือกนายกสภาวิชาชีพบัญชี มีสิทธิรับเลือกตั้ง และรับแต่งตั้ง แต่การขึ้นทะเบียน ผู้ทำบัญชีจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ดังกล่าว ผู้ทำบัญชีสามารถติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ที่ www.fap.or.th โทรศัพท์ 02 668 8071 -4, 02 668 8535 -8

 

สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช. 1) หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช. 2)

โดย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้

 

(1) ในกรณีที่ท่านมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีดังต่อไปนี้

- ปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี

ให้เลือกสมัครสมาชิกสภวิชาชีพบัญชี โดยใช้แบบ สวบช. 1 เนื่องจากท่านจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 (เป็นผู้ทำบัญชีได้เช่นเดียวกับการยื่นแบบ สวบช. 2)

 

 

(2) ในกรณีที่ท่านไม่มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชี แต่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นผู้ทำบัญชีได้ ให้เลือกยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี สวบช. 2 ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16

(หมายเหตุ : ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่มีการอบรมและออกใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีให้กับผู้ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีแล้ว)

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 

 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช. 1) หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช. 2) เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้

(1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา /ปริญญา) ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript)

(2) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

(3) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1

(4) หลักฐานการชำระเงิน

(หมายเหตุ หากท่านมีคุณสมบัติที่จะสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้ขอให้ท่านยื่นแบบ สวบช. 1 เพื่อสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 16 และเป็นผู้ทำบัญชีได้เช่นเดียวกับการยื่นแบบ สวบช. 2)

 

2. ยื่นแบบสวบช. 1 หรือ สวบช. 2 พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

3. ยื่นแบบสวบช. 1 หรือ สวบช. 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยบันทีกข้อมูลของท่านผ่านระบบสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ที่ www.fap.or.th และพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานนำส่งที่

 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

133 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

สภาวิชาชีพบัญชีจะอนุมัติคำขอเมื่อได้รับเอกสารต้นฉบับ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีรายปี

ตามปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี) ดังนี้

 

- ปริญญาตรีขึ้นไป 500.- บาท

- ต่ำกว่าปริญญาตรี 300.- บาท

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

- คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1)

- คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)

- คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)

 

cpa4bis บนมือถือ